Saltar a continguts

eQuàliment

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Tractament de dades personals

Districte Digital S.L., com a Responsable del Tractament, amb CIF B-62.785.449, l'informa en virtut de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, que les dades personals recollides mitjançant els diferents formularis del website, els que faci arribar a les adreces de correu electrònic de contacte i els que pugui facilitar en converses telefòniques, seran tractades amb les següents finalitats: Atendre els comentaris o consultes que faci arribar a la nostra organització.

  • Gestió de la plataforma eQuàliment.

  • Gestió econòmica de l'empresa.

  • Recepció del seu Currículum Vitae i avaluació de la seva candidatura a posicions de treball vacants en la nostra organització.

  • Gestió de la relació laboral amb els nostres empleats.

 

Les dades que ens faciliti es conservaran durant el temps estrictament necessari per atendre la seva sol·licitud (inferior a sis mesos, llevat que de la seva sol·licitud es derivi una actuació que requereixi per motius legals conservar-la durant un període més llarg de temps), per mantenir-lo com interessat en futurs processos de selecció (un any) o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals, com la legislació laboral i tributària.

L'informem que vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat sobre les dades personals que ens ha facilitat. Per a això, pot fer arribar la seva sol·licitud a la nostra organització, fent-nos arribar la seva sol·licitud per correu postal a Districte Digital S.L., Ref. Protecció de Dades, Provença 281, 5è 2a, 08037 - Barcelona, o bé fer arribar la seva sol·licitud per correu electrònic a l?adreça admin@districtedigital.com

A continuació, s'amplia la informació sobre els tractaments de dades personals efectuats per part de la nostra societat. 

  1. Responsable del Tractament

Districte Digital S.L., amb CIF: B-62.785.449, societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 34309, Foli 158, Full 242530. 

Vostè pot posar-se en contacte amb la nostra societat, de forma efectiva, de manera presencial o per correu postal a la nostra seu social: Provença 281, 5è 2a, 08037 - Barcelona. Així, vostè pot obtenir información addicional sobre els tractaments que fem, enviant un correu electrònic a l'adreça admin@districtedigital.com.
 

  1. Relació d'activitats de tractament de dades personals dutes a terme per la nostra organització 

La nostra societat tracta diferents dades personals dels interessats, amb diferents finalitats. A continuació es descriuen els diferents tractaments efectuats, la seva finalitat, la base que legitima cada tractament, les cessions previstes a tercers, i els períodes de conservació de la informació:
 

1.    Atenció de comentaris i consultes que faci arribar a la nostra organització.

·       Origen de les dades: facilitades pel mateix interessat, mitjançant formularis habilitats a aquest efecte en el website, o informació transmesa a l'organització per correu electrònic o per telèfon.

·       Finalitat del tractament: gestionar els comentaris i consultes que l'interessat faci arribar a la nostra organització.

·       Base que legitima el tractament: interès legítim de la nostra organització (el tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals), i consentiment exprés de l'interessat per a aquells casos en què així se li sol·liciti.

·       Cessions de dades a tercers: no es contemplen cessions de la informació facilitada a tercers que siguin aliens a la nostra organització.

·       Període de conservació de les dades: inferior a sis mesos, llevat que de la seva sol·licitud se?n derivi una actuació que requereixi per motius legals conservar-la durant un període més llarg de temps.

2.     Gestió de la plataforma eQuàliment.

·       Origen de les dades: facilitades pel mateix interessat, mitjançant fitxers de càrrega d?informació, formularis habilitats a aquest efecte a la plataforma o al website, o informació transmesa a l'organització per correu electrònic o per telèfon.

·       Finalitat del tractament: manteniment i gestió de la plataforma, i gestió de les incidències que es poguessin ocasionar a la plataforma.

·       Base que legitima el tractament: interès legítim de la nostra organització (el tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals), i consentiment exprés de l'interessat per a aquells casos en què així se li sol·liciti.

·       Cessions de dades a tercers: no es contemplen cessions de la informació facilitada a tercers que siguin aliens a la nostra organització.

·       Període de conservació de les dades: inferior a sis mesos, llevat que de la seva sol·licitud se?n derivi una actuació que requereixi per motius legals conservar-la durant un període més llarg de temps.

3.     Gestió econòmica de l?empresa.

·       Origen de les dades: facilitades pel mateix interessat o pel seu representant legal, per correu electrònic o per telèfon.

·       Finalitat del tractament: gestionar l'activitat econòmica de l'empresa segons la legislació vigent en matèria fiscal i mercantil.

·       Base que legitima el tractament: interès legítim de la nostra organització (el tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals, i el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament).

·       Cessions de dades a tercers: en cas que sigui necessari, a l'administració pública amb competència en la matèria, com pot ser l'Agència Tributària o Seguretat Social.

·       Període de conservació de les dades: el requerit per l'administració pública fins a l'extinció de les responsabilitats.

4.     Recepció del seu Currículum Vitae i avaluació de la seva candidatura a posicions de treball vacants en la nostra organització.

·       Origen de les dades: facilitades pel mateix interessat, mitjançant formularis habilitats a aquest efecte en el website, o informació transmesa a l'organització per correu electrònic o per telèfon.

·       Finalitat del tractament: avaluació de candidatures a llocs de treball a la nostra organització.

·       Base que legitima el tractament: interès legítim de la nostra organització (el tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals).

·       Cessions de dades a tercers: no es contemplen cessions de la informació facilitada a tercers que siguin aliens a la nostra organització.

·       Període de conservació de les dades: inferior a un any si s'observa que el perfil del sol·licitant pot ajustar-se a necessitats presents o futures de l'empresa. En el cas que el perfil no s'ajusti a les necessitats de l'empresa, es procedirà a la destrucció immediata.

5.     Gestió de la relació laboral amb els nostres empleats.

·       Origen de les dades: facilitades pel mateix interessat o pel seu representant legal, per correu electrònic o per telèfon.

·       Finalitat del tractament: gestionar la relació laboral amb els nostres empleats.

·       Base que legitima el tractament: interès legítim de la nostra organització (el tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals, i el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament).

·       Cessions de dades a tercers: en cas que sigui necessari, a l'administració pública amb competència en la matèria, com pot ser l'Agència Tributària o Seguretat Social.

·       Període de conservació de les dades: inferior a sis mesos, llevat que de la seva sol·licitud se?n derivi una actuació que requereixi per motius legals conservar-la durant un període més llarg de temps.

Drets de Protecció de dades: 

L'interessat, en relació a les dades que són tractades per Districte Digital S.L., té la possibilitat d'exercir de forma lliure i gratuïta els següents drets:

·     Accedir a les seves dades personals.

·     Rectificar les seves dades personals quan siguin inexactes o incompletes.

·     Suprimir les seves dades personals quan no siguin necessàries per a les finalitats per a les que van ser recollides, entre altres motius.

·     Limitar el tractament per part de Districte Digital S.L. de totes o part de les sevesdades personals en les circumstàncies que determina la llei.

·     Oposar-se a determinats tractaments en les circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.

·     Sol·licitar la portabilitat de les seves dades personals en un format interoperable i autosuficient.

·     Retirar, en qualsevol moment, els consentiments atorgats prèviament.

Per a l'exercici d'aquests drets pot dirigir-se per escrit a Districte Digital S.L., acreditant degudament la seva identitat, per qualsevol d?aquests canals:  

·     Correu electrònic: admin@districtedigital.com
 

·     Correu postal: Provença 281, 5è 2a, 08037 - Barcelona, amb la referència "Protecció de Dades".

·     De forma presencial a les nostres oficines.

En cas de disconformitat amb la resposta obtinguda, podrà adreçar-se a l?Agencia Española de Protección de Datos al seu web www.aepd.es.

Avís legal

© eQuàliment - 08037 - Barcelona - Tel. 93 467 28 94